Zvláštní zápis do 1. třídy pro děti z Ukrajiny

Zvláštní zápis k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR. Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem LEX UKRAJINA č. 67/2022 Sb. 

 • Oznámení o zápisu do 1. třídy (zde)
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (zde)
 • Žádost o odklad povinné školní docházky (zde

Zápis do 1. třídy

pro školní rok 2022/2023

 • termín zápisu: středa 27. dubna 2022 v čase od 14:00 do 17:00 hodin
 • Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, které v předešlém roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Organizace zápisu pro rodiče, které žádají o přijetí dítěte:

 • Zápis proběhne za přítomnosti dítěte ve škole.
 • Čas příchodu k zápisu je nutné si rezervovat pomocí rezervačního systému zde.
 • Potřebné dokumenty:
 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (zde),
 2. Zápisní list (zde),
 3. rodný list dítěte,
 4. občanský průkaz zákonného zástupce.
 • K zápisu se dostavte s originály vyplněných dokumentů.
 • Motivační část zápisu:
 • neformální pohovor dítěte a pedagoga,
 • motivace dítěte pro školní docházku,
 • seznámení s prostředím školy.

Organizace zápisu pro rodiče, kteří žádají odklad povinné školní docházky:

 • bez přítomnosti dítěte ve škole
 • Potřebné dokumenty:
 1. Žádost o odklad začátku povinné školní docházky (zde),
 2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky,
 3. Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky,
 4. kopie rodného listu dítěte.
 • Kompletní žádost s doporučeními je nutné doručit na adresu školy do 27. 4. 2022.
 • Možnosti doručení:
 • do datové schránky školy (7nzy9b),
 • e-mailem  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 • poštou na adresu školy,
 • podáním do poštovní schránky na budově školy,
 • osobním podáním zákonným zástupcem do ředitelny školy.

Kritéria pro přijetí do základní školy:

 • Pro školní rok 2022/2023 naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení:

 • Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů po termínu podání žádostí k zápisu. Na webových stránkách školy a vývěsce ZŠ bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, které obdrží rodiče v den zápisu.
 • Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků (v průběhu června 2022).
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno doporučeně poštou.
 • Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky bude doručeno doporučeně poštou.

Co by měly děti znát před zápisem do základní školy:

 • Doporučující materiál MŠMT, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy naleznete zde