ŠKOLSKÁ RADA

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Zástupce rodičů žáků

Lenka Rychtecká

737 715 931
RychteckaLenka@seznam.cz

Miloslava Vaňková

725 411 011
novotna.miloslava@seznam.cz

Zástupce městyse Bohdalov

Ing. Ivana Lisnerová

608 072 130
lisnerovaivana@email.cz

Zdeněk Bradáč

724 088 279
bradac@pks.cz

Zástupce ZŠ Bohdalov

Mgr. Michaela Janošťáková

michaela.janostakova@zsbohdalov.cz

Mgr. Blahoslava Boháčková

blahoslava.bohackova@zsbohdalov.cz

 

Na základě zákona 561/2004 se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada tj. orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky a školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Náplň činnosti školské rady je obsažena v § 168 zákona 561/2004 sb.:

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školách,
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím  státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel tj. úřad městyse Bohdalov, který zároveň stanoví počet jejích členů - v našem případě 6 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.