EU Peníze školám

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Název podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Název projektu: Škola - cesta k poznání
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3806
Zahájení projektu: 1. 12. 2012
Ukončení projektu: 31. 5. 2015
Rozpočet projektu: 835 300 Kč
Příjemce podpory: Základní škola a mateřská škola Bohdalov, 59213 Bohdalov 205, IČO 48894231

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím činností při využití moderních digitálních technologií, aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovali jsme rozvoj individuálních schopností a dovedností všech žáků, byli mezi nimi i žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a žáci nadaní. Žáci byli vedeni k efektivnímu vyhledávání a kritickému vyhodnocování zjištěných informací pomocí digitálních technologií. Dalším cílem byl individuální a kvalitnější přístup pedagogických pracovníků, který jsme zajistili vlastním vzděláváním pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. Při plnění těchto cílů se vedení školy snažilo zajistit z finančních prostředků projektu potřebné technické vybavení a vyučující tvořili nové a moderní digitální vyučovací pomůcky.

Specifické cíle:

 • individualizace výuky cizích jazyků (anglického jazyka)
 • individualizace výuky pro zvýšení čtenářské a informační gramotnosti žáků základní školy
 • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (potřeba zpestření a zkvalitnění výuky využíváním PC, výukového softwaru, digitálního fotoaparátu, skeneru, tiskáren, dataprojektorů a projekční techniky)
 • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní školy
 • vytváření sad digitálních učebních materiálů a vzdělávacích materiálů pro využití ve výuce předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika, občanská výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis, informatika
 • zkvalitnění výuky běžných předmětů prostřednictvím moderních ICT technologií
 • modernizace materiálních a vzdělávacích podmínek školy
 • vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných i společenskovědních předmětů, v matematice, v hodinách výuky cizích jazyků

Cílové skupiny:

Cílovými skupinami jsou:

 • žáci základní školy
 • pedagogičtí pracovníci školy

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Rozvoj informačních technologií výrazně ovlivňuje chování, jednání a vztahy nejen mladé generace, ale celé společnosti. Projekt EU peníze školám počítal s výrazným využitím moderních technologií jako nástroje, který nebude využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných předmětů a zavádění nových forem a metod výuky. Úroveň vybavení školy ICT technologiemi byla nedostačující, využívání ve výuce omezovala technická zastaralost stávajícího vybavení a malá vybavenost či spíše nevybavenost učeben IT technikou. Bylo tedy třeba, aby došlo ke kompletní modernizací.

Přínosy pro cílové skupiny:

Pedagogičtí pracovníci

 • zjednodušení přípravy na výuku pomocí ICT technologií
 • snadná úprava a modernizace digitálních učebních materiálů (DUM)
 • možnost sdílení DUM vzájemně mezi vyučujícími - suplování, nástup nového pracovníka
 • dostupnost nejmodernějších ICT technologií

Žáci

 • nové formy a metody vyučování
 • využití nejmodernějších ICT technologií ve výuce běžných předmětů

Klíčové aktivity projektu:

Klíčové aktivity projektu jsou zvoleny dle závazně definovaných oblastí a aktivit, platných pro danou výzvu č. 21 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

V rámci aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT bylo vytvořeno 12 sad po 20 vzdělávacích materiálech, tedy 240 digitálních vzdělávacích materiálů ověřených v rámci běžné výuky na 2. stupni:

- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět zeměpis (autor: Mgr. D. Laštovičková) sada1
- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět přírodopis (autor: Mgr. L. Pazderová) sada1
- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět chemie (autor: Mgr. L. Pazderová) sada1
- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět fyzika (autor: Mgr. J. Fejtová) sada1, sada2
- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět informatika (autor: Mgr. M. Chlubnová) sada1
- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět dějepis (autor: Mgr. H. Kafková) sada1, sada2
- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět český jazyk (autor: Mgr. J. Chmelíková) sada1
- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět český jazyk (autor: Mgr. H. Kafková) sada1
- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět anglický jazyk (autor: Mgr. M. Janošťáková) sada1
- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět občanská výchova (autor: Mgr. M. Janošťáková) sada1

V rámci aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků byly vytvořeny 4 sady po 36 vzdělávacích materiálech, tedy 144 vzdělávacích materiálů ověřených v rámci běžné výuky na 1. a 2. stupni:

- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět matematika na 1. stupni (autor: Mgr. B. Boháčková, Mgr. E. Chmelíková, Mgr. M. Beňadíková, Mgr. H. Brožová) sada1, sada2
- Seznam vzdělávacích materiálů pro předmět matematika na 2. stupni (autor: Mgr. M. Chlubnová) sada1, sada2

Veškeré uvedené materiály jsou dostupné na vyžádání u ředitele školy.

Při realizaci aktivity Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol došlo k rozdělení třídy na dvě skupiny s ohledem na čtenářskou zdatnost. Toto dělení se uskutečnilo ve 2. ročníku (následně pokračovalo v dalších školních letech) v rozsahu 72 hodin.

V rámci aktivity Individualizace výuky cizích jazyků byly vytvořeny dvě menší různorodé skupiny s důrazem na intenzitu výuky a procvičování v anglickém jazyce. Tato individualizace proběhla ve 4. ročníku a zároveň v 5. ročníku (v individualizaci výuky se návazně pokračovalo v dalších letech), každá v rozsahu 72 hodin.

Harmonogram projektu:

Harmonogram projektu je zpracován s přihlédnutím k maximální možné délce trvání projektu 30 měsíců.

 • Zahájení projektu:  1. 12. 2012
 • 1. průběžná monitorovací zpráva (1. 12. 2012 - 31 .5. 2013): 30. 6. 2013
 • 2. průběžná monitorovací zpráva (1. 6. 2013 - 30. 11. 2013): 30. 12. 2013 
 • 3. průběžná monitorovací zpráva (1. 12. 2013 - 31. 5. 2014): 30. 6. 2014
 • 4. průběžná monitorovací zpráva (1. 6. 2014 - 30. 11. 2014): 30. 12. 2014
 • Ukončení projektu: 31. 05. 2015 
 • Závěrečná monitorovací zpráva a závěrečné vyúčtování: 30. 7. 2015 

Rozpočet projektu:

Celkové výdaje projektu: 835 300,00 Kč
Veřejné spolufinancování celkem: 835 300,00 Kč
z toho strukturální fond: 710 005,00 Kč
státní rozpočet: 125 295,00 Kč
Jednotkové náklady (unit costs) na šablony jsou stanoveny dle "Příručky pro základní školy - žadatele a příjemce OPVK oblast podpory 1.4..." části II. Šablony klíčových aktivit.

Závěr:

Škola byla v průběhu projektu vybavena novými učebními pomůckami a novou IT technikou. Žáci prostřednictvím individualizace některých vyučovacích předmětů měli usnadněné podmínky pro výuku, což se i nadále bude odrážet v jejich dovednostech.
V rámci aktivity Individualizace výuky cizích jazyků byly ve 2 ročnících vytvořeny menší různorodé skupiny s důrazem na intenzitu výuky a procvičování v anglickém jazyce. Tato individualizace proběhla ve 4. ročníku a následně v 5. ročníku v rozsahu 72 hodin. Ve druhém ročníku byla individualizace provedena v 5. až 7. ročníku rovněž v rozsahu 72 hodin. Snížením počtu žáků ve vyučovací hodině jsme docílili toho, že žáci nejen mohli, ale museli více mluvit, konverzovat, učitel měl možnost se jim více věnovat, bezprostředně opravovat jejich chyby, vyžadovat odůvodňování chyb apod., takže žáci si i více vštěpovali fráze či gramatická pravidla. Docházelo též k rozvoji spolupráce mezi žáky, ti šikovnější se snažili vždy pomáhat těm slabším, když například vymýšleli ve dvojicích rozhovory, scénky nebo vypracovávali gramatická cvičení. Zejména v oblasti řečové je zřejmý viditelný posun žáků kupředu. U některých žáků byl překonán i ostych z mluveného projevu před velkou skupinou. Celkově se jevila tato individualizace jako velmi prospěšná, protože došlo jednoznačně ke zkvalitnění a zintenzivnění výuky a prohloubení znalostí žáků. Dále lze konstatovat, že aktivita byla pro výuku cizího jazyka nejen přínosná, ale má pozitivní vliv i po skončení projektu.
Při individualizaci výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol byli žáci rozděleni do dvou skupin podle úrovně čtení. Tyto dvě skupiny se značně lišily. Zdatnější čtenáři zvládali mnohem více úloh - čtení textu, rozbor textu, plnění dalších úkolů týkajících se čteného textu. Všichni žáci se zapojovali, rozuměli zadaným úkolům, práce je těšila. Ve skupině méně zdatných čtenářů byly články čteny mnohem pomaleji, aby všechny děti dokázaly sledovat text, což se jim ve společných hodinách často nedařilo a v textu se ztrácely, jelikož nedokázaly udržet tempo rychlého čtenáře. Úkoly k textu pak byly jednodušší, děti měly delší čas na čtení úkolu i jeho realizaci. Všechny děti se dokázaly zapojit. Během 72 hodinám tohoto děleného čtení se nám podařilo přiblížit úroveň čtení obou skupin natolik, že ve společných hodinách se žákům dobře pracuje a všichni mohou číst a pracovat společně.
V průběhu projektu pedagogové vytvořili 240 digitálních učebních pomůcek (DUM) pro vyučovací předměty II. stupně základní školy a 144 učebních materiálů pro výuku matematiky I. a II. stupně. Při jejich pilotování žáci vítali zpestření a modernější pojetí výuky, a proto jsou tyto materiály i nadále využívané. Škola tak vytvořila elektronickou databázi vlastních výukových materiálů, které jsou k dispozici všem pedagogům na školní síti.
Díky tomuto projektu se podařilo materiálně zabezpečit moderní pojetí výuky na základní škole. Dokázali jsme vytvořit 9 multimediálních učeben zařízených moderními technologiemi (projekční plocha, PC, ozvučení, dataprojektor, software a další prvky podle potřeby konkrétní učebny).
To vše se zdařilo díky výraznému posílení finančních prostředků školy z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za to patří velký dík fondům Evropské unie a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Vypracovala: Mgr. Dagmar Laštovičková, ředitelka školy