Zápis do 1. třídy

pro školní rok 2024/2025


 • termín zápisu: středa 17. dubna 2024 v čase od 13:30 do 16:00 hodin
 • Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti, které v předešlém roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Organizace zápisu pro rodiče, které žádají o přijetí dítěte:

 • Zápis proběhne za přítomnosti dítěte ve škole.
 • Čas příchodu k zápisu je nutné si rezervovat pomocí rezervačního systému ZDE.
 • Potřebné dokumenty:
 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (zde),
 2. Dotazník pro rodiče k zápisu dítěte do 1. třídy (zde),
 3. rodný list dítěte,
 4. občanský průkaz zákonného zástupce.
 • K zápisu se dostavte s originály vyplněných dokumentů.
 • Motivační část zápisu:
 • neformální pohovor dítěte a pedagoga,
 • motivace dítěte pro školní docházku,
 • seznámení s prostředím školy.

Organizace zápisu pro rodiče, kteří žádají odklad povinné školní docházky:

 • bez přítomnosti dítěte ve škole
 • Potřebné dokumenty:
 1. Žádost o odklad začátku povinné školní docházky (zde),
 2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky,
 3. Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky,
 4. kopie rodného listu dítěte.
 • Kompletní žádost s doporučeními je nutné doručit na adresu školy v období od 1. 4. do 17. 4. 2024.
 • Možnosti doručení:
 • do datové schránky školy (aaiuktg),
 • e-mailem  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 • poštou na adresu školy,
 • podáním do poštovní schránky na budově školy,
 • osobním podáním zákonným zástupcem do ředitelny školy.

Kritéria pro přijetí do základní školy:

 • Pro školní rok 2024/2025 naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení:

 • Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů po termínu podání žádostí k zápisu. Na webových stránkách školy a vývěsce ZŠ bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, které obdrží rodiče v den zápisu.
 • Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků (v průběhu června 2024).
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno doporučeně poštou.
 • Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky bude doručeno doporučeně poštou.

Co by měly děti znát před zápisem do základní školy:

 • Doporučující materiál MŠMT, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy naleznete zde.
 • Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy. Dokument Národního pedagogického isntitutu ČR naleznete zde.