Školská rada

Na základě zákona 561/2004 se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada tj. orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 


Členové školské rady

Lenka Rychtecká

zástupce rodičů žáků, místopředseda

rychteckalenka@seznam.cz 

 

737 715 931 

Ing. Miloslava Vaňková 

zástupce rodičů žáků
novotna.miloslava@seznam.cz 


725 411 011  

Ing. Ludmila Valová

zástupce městyse Bohdalov, předseda
liduskavalova@gmail.com

David Škoda

zástupce městyse Bohdalov
david.skoda@centrum.cz 

Mgr. Michaela Janošťáková

zástupce ZŠ Bohdalov
michaela.janostakova@zsbohdalov.cz 

Mgr. Blahoslava Boháčková 

zástupce ZŠ Bohdalov
blahoslava.bohackova@zsbohdalov.cz 


Školskou radu zřizuje zřizovatel tj. úřad městyse Bohdalov, který zároveň stanoví počet jejích členů - v našem případě 6 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky a školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.


Náplň činnosti školské rady

je obsažena v § 168 zákona 561/2004 Sb.

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Zápisy z jednání školské rady