Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy ve znění vyhlášky č. 275/2021 Sb., s účinností dnem 1. srpna 2021.

1. Název:

Základní škola a mateřská škola Bohdalov

2. Důvod a způsob založení:

Organizace byla zřízena obcí zřizovací listinou jako příspěvková organizace, pro zajištění základního a předškolního vzdělávání dětí a žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina 

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Základní škola a mateřská škola Bohdalov
Bohdalov 205
592 13 Bohdalov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Základní škola a mateřská škola Bohdalov
Bohdalov 205
592 13 Bohdalov

4.3 Úřední hodiny:
Ředitelna školy
Pracovní dny: 7:00 - 15:00 nebo dle předchozí domluvy

4.4 Telefonní čísla:
Základní škola: +420 566 677 123, +420 737 999 011
Mateřská škola: +420 566 677 135, +420 739 119 836
Školní jídelna: +420 566 677 118, +420 731 269 715
Školní družina: +420 732 176 071, +420 732 142 093

4.5 Adresa internetových stránek:
https://www.zsbohdalov.cz

4.6 Adresa podatelny:

Výše uvedená adresa podatelny (ředitelna školy) slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat - CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny:
reditel@zsbohdalov.cz

4.8 Datová schránka:
aaiuktg

5. Případné platby lze poukázat:

Na účet číslo: 1622323319/0800
Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři účetní školy.

6. IČO:

IČ 48894231

7. Plátce daně z přidané hodnoty:

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů:
Školní řád základní školy
Školní řád mateřské školy
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny
Organizační řád školy
Provozní řád základní školy
Provozní řád mateřské školy
Provozní řád školní kuchyně
Spisový řád
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání
Koncepce rozvoje školy
Rozpočet
Zřizovací listina

8.2 Rozpočet:
Rozpočet v aktuálním roce naleznete ZDE

9. Žádosti o informace:

Žádosti se podávají:
- osobně či písemně v ředitelně školy
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na reditel@zsbohdalov.cz

10. Příjem podání a podnětů:

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz.
- osobně či písemně v ředitelně školy
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na reditel@zsbohdalov.cz

11. Předpisy:

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy.

11.2 Vydané právní předpisy:
Organizační řád školy
Školní řád základní školy
Školní řád mateřské školy
Vnitřní řád školní družiny
Směrnice k poskytování informací
Spisový řád
Provozní řád

12. Úhrady za poskytování informací:

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy:

13.1 Vzory licenčních smluv:
Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence:

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím: