Historie školy


Nejstarší dochované zprávy o škole v Bohdalově pocházejí z konce 16. století. Tehdejší nekatolický farář žádal o povolení ke koupi školní budovy. Z toho lze usuzovat, že škola byla zřízena při místní faře a že zde existovala již v 16. století. Po vydání školského zákona a zavedení povinné školní docházky se v roce 1774 hovoří o škole v Bohdalově jako o triviální.

První zprávy o školní budově (reprezentované sice jen jednou světnicí) se vztahují k roku 1752. Až na počátku 19. století byla postavena školní budova – č. p. 85, v níž se vyučovalo až do roku 1872. Po ničivém požáru, který tehdy obec postihl, začala obec stavět na vlastní náklady novou patrovou školní budovu. Ta byla vybudována za necelých šest měsíců roku 1874 – číslo popisné 45. Svému účelu sloužila téměř plných sto let. Mimo učební prostory se zde nacházel také byt pro učitele a ke škole patřila i rozsáhlá a plně využívaná školní zahrada.

Jednotřídní obecná škola v Bohdalově byla v roce 1874 rozšířena na školu trojtřídní a od školního roku 1909/1910 byla povolena tzv. zimní pobočka při třetí třídě. Z této pobočky potom v roce 1923/1924 vznikla čtvrtá třída a obecná škola se tak stala školou čtyřtřídní. Dvacátá a třicátá léta 20. století jsou obdobím, kdy se poprvé setkáváme se snahou získat povolení pro zřízení měšťanské školy v Bohdalově. Vyřízení několikrát opakované žádosti bylo bohužel odkládáno. V průběhu okupace byla zřízena alespoň tzv. lidová škola hospodářská, a to v roce 1940.

K tolik očekávanému zřízení měšťanské školy došlo až v roce 1946. Škola byla umístěna v adaptovaném bývalém hostinci Na Radnici. V roce 1948 bylo základní školství rozděleno na dva stupně. I. stupeň – škola národní (1.–5. ročník) – v té době trojtřídní, II. stupeň – škola střední
(6.–9. ročník). Od 1. 9. 1953 došlo k organizační změně v systému základních škol. Byla sloučena národní a střední škola a vytvořena osmiletá střední škola. Od 1. 9. 1960 byla při OSŠ zřízena 9. třída a škola se stala základní devítiletou školou. Od tohoto roku dostávají všechny děti zdarma veškeré učebnice a školní potřeby.

"Skutečným svátkem celé obce i okolí byla neděle 2. září 1973. Tento den byla otevřena budova nové základní devítileté školy. Pro všechny občany to byl den, který zůstane zapsán v jejich srdci, neboť si Bohdalov a jeho občané postavili to, co již bylo přáním jejich předchůdců z let 30. a dalších". A kronikář p. Sedlický pokračuje: "Ať nikdy nezapomene příští pokolení, kolik obětavosti, úsilí bylo vynaloženo na stavbu školy. Za tuto budovu v hodnotě 12 mil. Kčs vděčíme obětavým lidem Bohdalovska". Jmenovitě děkuje p. F. Krčovi, A. Klimešovi, R. Urbanovi, F. Chmelařovi, L. Doležalovi, F. Minářovi, J. Lánovi, J. Neužilové, M. Němcové, A. Pohankové.

Od 1. 7. 1977 přišli do ZDŠ Bohdalov žáci z Chroustova již od 1. tř., a proto z původních 3 tříd 1.–5. roč. bylo zřízeno 5 samostatných tříd, součástí je i školní družina. V následujícím roce byla zrušena jednotřídka v Rudolci a žáci začali dojíždět do bohdalovské školy také již od 1. ročníku. V roce 1977 mají někteří žáci možnost splnit povinnou školní docházku tak, že na základní škole splní 8 roků, zbývající rok plní na středních školách či odborných učilištích a od roku 1979 platí tato zásada pro všechny žáky a to až do 1996. Od roku 1997 má opět škola 9. třídu. V roce 1994 získala Základní škola Bohdalov právní subjektivitu. Budova základní škola prošla v roce 2006 celkovou rekonstrukcí.

Ve škole v Bohdalově působila řadu kvalitních učitelů. Nejstarším známým učitelem je učitel Sobotka, o němž však kromě jména není nic bližšího známo. Učitelé zde působící nebyli jen vzdělavateli a vychovateli místních dětí. Plnili nesmírně důležitou a tehdy snad více oceňovanou roli osvětových pracovníků. Jako státní zaměstnanci byli pověřováni řadou ne vždy příjemných úkolů. Aktivně se podíleli na kulturním dění v obci, hráli divadlo, pořádali přednášky a kurzy, pracovali v tělovýchově, zapojili se do politického života. K nejvýznamnějším učitelským osobnostem patřili bezesporu nadučitel Václav Osvald (působil zde v letech 1844–1913), dále řídící učitelé Petr Maděra (1913–1928), aktivní člen Sokola, divadelník, osvětový pracovník, František Zelený (1907–1938) po celou dobu svého působení v Bohdalově vedl Spořitelní a záloženský spolek, nadučitel Jan Skalka, který od roku 1872 začal psát školní kroniku, dále pak Jan Werner, František Blaha, Anastázie Sedlická. Všichni tito učitelé a jejich zde nejmenovaní kolegové působili desítky let na několik generací našich předků, na nás i naše děti.

Školu v Bohdalově navštěvovali žáci z Bohdalova, Pokojova, Chroustova, Kyjova a Rudolce. Počty děti se pohybovaly mezi 124–256 žáky. Školní rok byl vyplněn nejen učením, téměř pravidelně byly pořádány různé slavnosti, hrálo se divadlo, jezdilo se na výlety apod. Nelze tvrdit, že by dějiny i současnost školy v Bohdalově byly bezproblémové. Učitelé i žáci se potýkali a potýkají s celou řadou problémů. Přesto však škola patřila a patří k centru zájmu obce a občanů.

Nemůžeme si přát nic jiného, než aby práce školy a současných pedagogů nacházela i v budoucnu pochopení a podporu všech občanů.


Přehled nadučitelů, řídících učitelů a ředitelů:

 • Jitka Fejtová
  (2020 - )

 • Dagmar Laštovičková
  (2005 - 2020)

 • František Košťál
  (1983 - 1984, 1992 - 2005)

 • Anna Páralová
  (1980 - 1992)

 • Josef Macháček
  (1977 - 1980)

 • Ladislav Klamert
  (1972 - 1977)

 • Lubomír Sedlický
  (1966 - 1972)

 • František Holoubek
  (1946 - 1953 řed. měšťanské školy)

 • František Blaha
  (1940 - 1966)

 • Anastázie Sedlická
  (1938 - 1940 správa školy)

 • František Zelený
  (1928 - 1938)

 • Petr Maděra
  (1913 - 1928)

 • Václav Osvald
  (1896 - 1913)

 • František Mach
  (1895 - 1896 správa školy)

 • Jan Skalka
  (1872 - 1895)