Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) slouží žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží. ŠPP na naší škole je tvořeno výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli, s asistenty pedagoga, s ředitelkou školy, dalšími vyučujícími i se školskými poradenskými zařízeními. Přispívá ke kvalitní spolupráci mezi školou a rodiči - zákonnými zástupci žáků. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů.


Členové ŠPP

Mgr. Michaela Janošťáková

výchovný poradce 

michaela.janostakova@zsbohdalov.cz 

Mgr. Jana Chmelíková 

metodik prevence

jana.chmelikova@zsbohdalov.cz 

Mgr. Jitka Fejtová

ředitel školy

reditel@zsbohdalov.cz

Mgr. Věra Hugová

speciální pedagog

vera.hugova@zsbohdalov.cz


Dokumenty


Hlavní cíle

 • poskytovat podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, sledovat a vyhodnocovat účinnost zvolených podpůrných opatření
 • spolupracovat se všemi subjekty školy k podpoře prevence školní neúspěšnosti
 • uplatňovat koncepci kariérového poradenství, které zahrnuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu k volbě vzdělávací cesty a následnému profesnímu uplatnění
 • zajistit příznivé sociální klima podporující vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporovat vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • zaměřit se na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytvořit jim příznivé sociální klima pro přijmutí kulturních a jiných odlišností ve škole
 • zajistit včasnou intervenci při akutních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházet různým formám rizikového chování (šikany a diskriminace a dalších), průběžně vyhodnocovat účinnost preventivních programů
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů během vzdělávání
 • rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními
 • spolupracovat s třídními učiteli při tvorbě IVP, koordinace a účast při projednávání IVP se žáky a jejich zákonnými zástupci
 • doplňovat vzdělání členů ŠPP prostřednictvím odborných seminářů a školení
 • sledovat žáky s vysokou absencí - omluvenou i neomluvenou, její projednávání s třídními učiteli i se zákonnými zástupci žáků, hledání příčin vysoké absence a návrhy opatření k jejímu snížení