Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

DALŠÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021

 • rotační výuka po třídách:

 

12. 4. – 16. 4. 

19. 4. – 23. 4. 

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

distanční výuka

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

 

6.–9. tř.

 

 

 

 

 • prezenční výuka ve škole podle platného rozvrhu třídy 

 • žáci budou podle rozpisu přicházet v zadaný čas ke škole a před školou vyčkají na příchod pedagoga, který je vyzvedne

rozpis příchodu žáků ke škole:

7:20 hod. - 3. třída

7:20 hod. - 1. třída

7:25 hod. - 5. třída

7:25 hod.. - 2. třída

7:30 hod. - 4. třída

 

 

12. 4. – 16. 4. 

19. 4. – 23. 4. 

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

distanční výuka

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

 

 

 

 • v pondělí a ve čtvrtek budou žáci testováni neinvazivními antigenními tesy, a to tzv. samoodběrem

 • k testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění

 • žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

 • dopolední pitný režim ve škole nebude realizován

 • školní stravování bude zajištěno

 • ošeřovné a vzdělávání pro žáky zaměstnanců vybraných profesí - informace zde

Školní družina:
 • ranní i odpolední družina bude v provozu pro přihlášené žáky v homogenních skupinách

Absence žáků:
 • Pokud se žák nebude účastnit prezenční výuky z důvodu nesouhlasu zákonného zástupce s testováním, sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost řediteli školy.

 • Při této absenci žáka bude třídní učitel každý den prezenční výuky zasílat e-mailem zákonnému zástupci obsah probraného učiva a zadání úkolů.

 • Na konci týdne se uskuteční individuální konzultace třídního učitele a žáka, který mu odevzdá vypracované úkoly z daného týdne.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

 • žáci se mohou účastnit prezenční výuky ve škole pouze za podmínky pravidelného testování 

 • žáci se testují 2x týdně (po, čt) před zahájením výuky v testovací místnosti za dodržení stanovených mimořádných opatření

 • testování se provádí neinvazními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem

 • v případě testování žáků 1.–3. třídy je možná asistence zákonného zástupce při provádění testu za dodržování stanovených mimořádných opatření

 • netestují se žáci, kteří prodělali v posledních 90 dnech onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře nebo kteří byli v posledních 48 hodinách negativně testovaní na odběrovém místě a přinesou potvrzení od lékaře

PŘEHLED VYDANÝCH MATERIÁLŮ K TESTOVÁNÍ:

 • video - testování ve škole LEPU testy zde

 • instruktážní leták LEPU zde

 • leták pro rodiče zde

 • leták - přehled návazných postupů antigenního testování zde

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ OD 12. 4. 2021

 • Od 12. dubna bude školní jídelna v provozu.

 • Žáci 3.–5. třídy, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku ve škole a jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášený oběd. V případě změny oběd odhlaste nejpozději do neděle 11. 4. 2021 do 22 hod. Oběd je možné odhlásit prostřednictvím aplikace Strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 731 269 715.

 • Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají také možnost školního stravování. V případě zájmu přihlaste oběd nejpozději do neděle 11. 4. 2021 do 22 hod. pomocí aplikace Strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 731 269 715. Tito žáci strávníci si mohou oběd sníst přímo ve školní jídelně nebo odebrat do vlastního jídlonosiče v 11:30 hod. Pro výdej stravy je určen boční vchod do školní jídelny. Při konzumaci i vyzvedávání stravy musí být dodržována přísná hygienická opatření.

PROVOZ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

 • Pro žáky 1.–5. třídy se mění režim vzdělávání zavedením rotační výuky. Výuka v těchto třídách bude probíhat takto:

 

12. 4. – 16. 4. 

19. 4. – 23. 4. 

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

distanční výuka

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

 

6.–9. tř.

 

 

 

 

 • Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku. 

 • Při prezenční výuce budou žáci na základě mimořádných opatření 2x týdně před zahájením výuky testováni neinvazními antigenními testy. Leták pro rodiče "Testujeme se, by ve škole bylo bezpečně" zde.

 • Podrobnější informace k rotační výuce žáků 1. stupně budou postupně doplňovány na webových stránkách školy.

 • 6. – 9. třída - pokračuje v distanční výuce dle nastavených pravidel v prostředí Teams

OSVĚDČENÍ ZA SBĚR BATERIÍ

Naše škola se pravidelně zapojuje do různých ekologických aktivit, z nichž jednou je sběr baterií. Za rok 2020 jsme k recyklaci odevzdali celkem 79 kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 51 kg kovonosných druhotných surovin. Šetříme tím zdroje nerostných surovin a zároveň tyto baterie neskončily na skládkách, kde by se z nich uvolňovaly škodlivé látky znečišťující ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Osvědčení o přínosu pro životní prostředí si můžete prohlédnout zde. Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.

VÍTĚZSTVÍ V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ

Ve středu 17. března se uskutečnilo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Vynikajícího úspěchu dosáhla v kategorii C žákyně 8. třídy Tereza Chmelíková, která v silné konkurenci studentů tuto soutěž v Kraji Vysočina vyhrála a postupuje do celostátního kola. Gratulujeme a za vynikající reprezentaci školy děkujeme. (výsledky)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

informace naleznete zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

Více info zde.

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde